You are here

MEZO_Privacyverklaring

vzw Volley Mezo Regio Zottegem
Privacyverklaring

1.Algemeen.
Volley Mezo Zottegem hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volley Mezo Zottegem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•      je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
•      verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•      vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
•      passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
•      geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als Volley Mezo Zottegem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Volley Mezo Zottegem  Langendries 40, 9620 Zottegem, secretaris@volleymezo.com.
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten en leveranciers.

2.Doelen voor het verwerken van je persoonsgegevens.
Je persoonsgegevens worden door Volley Mezo Zottegem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

•      Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden
•      Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten
•      Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
•      Het deelnemen aan competities en tornooien
•      Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen
•      Promotie, PR en communicatie waaronder:
o   Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s.
o   Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s mits toestemming.
o   Het beheren van de clubwebsite.

3.Gegevens die verwerkt worden.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de doelen vermeld in punt 2.:

•      Identificatiegegevens : naam, voornaam
•      Privé-contactgegevens : telefoonnummer, e-mail, adres
•      Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : rijksregisternummer
•      Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit
•      Financiële bijzonderheden: betalingen en rekeningnummer
•      Opleiding en vorming betreffende sport en volleybal
•      Sportieve gegevens: categorie en aanwezigheden op trainingen en wedstrijden
•      Beeldmateriaal: foto’s, en video’s gerelateerd aan volleybalactiviteiten

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op inschrijvingsformulieren, en via persoonlijk, telefonisch en e-mail contact.
Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de bij de Volley Vlaanderen aangesloten clubs.
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
4.Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers
De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen behalve aan Volley Vlaanderen voor zover dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
5.Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

o   De federatie Volley Vlaanderen en de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie
o   Subsidiërende overheden
o   Clubs waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld

Met deze partijen zijn afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

6.Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

7.Bewaartermijn van gegevens.
Volley Mezo Zottegem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel en maximaal 5 jaar na de beëindiging van de samenwerking).
Relevante gegevens op gebied van boekhouding en vzw reglementering worden bijgehouden met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.
Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

8.Beveiliging van de gegevens.
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

•      Alle personen die namens Volley Mezo Zottegem van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
•      We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
•      We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
•      Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
•      We testen en evalueren op geregelde tijdstippen  onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
•      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

9.Je rechten omtrent je gegevens. 
Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.
Je hebt het recht op het wissen van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is i.v.m. ledenadministratie naar de federatie toe.
Indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden zoals e-mails voor uitnodigingen van activiteiten.
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere club.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren, om mits motivering, je rechten uit te oefenen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

10.Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Commission@privacycommission.be

11.Wijzigingen aan onze privacyverklaring.
Volley Mezo Zottegem kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen.
De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.