You are here

Wat te doen bij een sportongeval ?

Info
Een aangesloten MEZO-lid, al dan niet speler of speelster, is verzekerd bij Ethias voor lichamelijke letsels opgelopen tijdens een door de club georganiseerde activiteit.
Ook letsels opgelopen op weg naar en terug van een activiteit binnen de normale tijdspanne vallen daar onder.
Opgelet : een gebroken bril of materiële schade wordt echter niet gedekt!

Wat te doen bij een sportongeval?

Een ongeval moet in principe binnen de 8 dagen aangegeven worden.
Dit doe je door het aangifteformulier in te vullen en zo snel mogelijk te bezorgen aan onze MEZO-secretaris Jean-Paul Van Herreweghe.
Ga alsvolgt te werk:

 • Download het Ethias_aangifteformulier en druk het af.

 • Vul van luik A alle gegevens over jezelf en het ongeval in (vak 1 moet dus niet ingevuld worden)

 • Vul luik B in en bevestig een kleefbriefje van je ziekenfonds aan op de daartoe voorziene plaats.

 • Laat luik C invullen door de arts die de eerste medische vaststellingen doet.

 • Bezorg het formulier volledig ingevuld en getekend (eventueel door een ouder) aan onze secretaris Jean-Paul Van Herreweghe (Langendries 40 - 9620 Zottegem) 
  of verstuur het ingescande formulier als .PDF document via email.

 • Onze secretaris doet dan aangifte bij Ethias via extranet.

 • Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvang je per post een melding met het dossiernummer,
  en een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.

 • Je dient eerst zelf alle rekeningen te betalen en de tussenkomst van het ziekenfonds te vragen.
  Vervolgens moet je de bewijsstukken van de medische kosten overmaken aan Ethias
  (gelieve steeds dossiernummer en rekeningnummer te vermelden).
  Ethias betaalt de behandelingskosten steeds rechtstreeks aan het slachtoffer terug.
  Het verdere beheer en de afhandeling van het schadegeval gebeurt rechtstreeks door Ethias.
  Vergeet niet bij de communicaties met Ethias het dossiernummer van Ethias te vermelden.

  Voor te leggen schadebewijsstukken :

  Medische kosten (honoraria, ziekenhuisfacturen, apothekerskosten, ...) kunnen door het slachtoffer worden voldaan,
  waarna het slachtoffer de getuigschriften voor verstrekte hulp/facturen indient bij de mutualiteit met het oog op tussenkomst.
  De mutualiteit levert een kwijtschrift af met opgave van de persoonlijke opleg.

  De verzekeraar komt tussen in deze persoonlijke opleg mits voorlegging van :

  • origineel kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit

  • originele apothekersnota’s

  • ziekenhuisfactuur​​
   ​​

Genezigingsattest

Vooraleer u terug kan/mag spelen, dient u ALTIJD een genezingsattest op te sturen,
zonder dit attest bent u niet verzekerd indien u hervalt of een nieuwe kwetsuur oploopt.
Na ieder aangegeven ongeval moet een genezingsattest worden ingediend (zelfs indien er geen enkel schadebewijsstuk wordt voorgelegd en Ethias niet tot tussenkomst gehouden is)

De verzekeringsmakelaar Ethias is gevestigd te:

Ethias – Sportongevallen – Volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.21
info.verzekering@ethias.be

Vragen?

Vragen over de verzekering zijn welkom bij onze secretaris Jean-Paul Van Herreweghe.

Maar uiteraard hopen we bij MEZO dat je deze pagina nooit nodig hebt !